1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

25 maja w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym 101A odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy. Podjęto na niej uchwały według wcześniej przyjętego porządku w sprawie:
1.    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku.
2.     ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych dla których organem prowadzącym jest Gmina Blizanów, a także inne organy od dnia 1 września 2023 roku.
3.    zmiany uchwały nr IX/74/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Blizanów.
4.    uzgodnienia przeprowadzenia prac zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomnika przyrody.
5.     zmiany uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blizanów.
6.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 148/2 i 148/3 w Żegocinie,
7.    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów.
8.    zmiany uchwały nr XLI/360/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 września 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.
9.    zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030.                                                                                        

10. szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Blizanów na lata 2024 -2032.
11. emisji obligacji Gminy Blizanów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przyjęto: sprawozdanie dot. stanu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Blizanów za 2022 rok oraz informacje z działalności za 2022 rok: Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnej Spółki Wodnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

https://www.youtube.com/watch?v=3tASxhIhIYU

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także